Kalendarium

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Organem prowadzącym publiczne przedszkole Św. Józefa w Rzeszowie jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Przemyślu.Organem dotującym przedszkole jest Urząd Miasta Rzeszów.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat. Proces naboru dzieci do przedszkola określony jest przez Regulamin rekrutacji, oraz statut przedszkola. Zakres obowiązków wychowawczyń, ramowy rozkład dnia, struktura zatrudniania wszystkich pracowników przedszkola oraz funkcjonowanie pod względem organizacyjnym, finansowym i prawnym określa statut i odrębne przepisy.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie – w duchu wartości i zasad katolickich, a w szczególności:

 1. Wspomaga indywidualny wszechstronny rozwój dziecka, (fizyczny, umysłowy, emocjonalny, społeczny, moralny i duchowy).
 2. Sprawując opiekę nad dzieckiem – odpowiednio do jego potrzeb oraz możliwości placówki – pomaga rodzinie w wychowaniu i pełnieniu opieki nad dzieckiem, uczestniczy w jej trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka.
 3. Realizuje swe zadania w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami dziecka), a także we współpracy z osobami oraz instytucjami świeckimi i kościelnymi, wspierającymi pracę przedszkola.

Wprowadza dziecko w świat wartości chrześcijańskich w oparciu o poglądy Bł. Edmunda Bojanowskiego z wykorzystaniem jego metod i środków wychowawczych, a w szczególności:

 1. Poznawanie zasad organizacji życia społecznego i rodzinnego.
 2. Kształtowanie miłości i przywiązania do Ojczyzny.
 3. Wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez: obserwację, eksperymentowanie i odkrywanie.

Zadania wychowawcze i opiekuńcze w stosunku do dziecka – jako osoby – są  realizowane  w miarę możliwości, w sposób zindywidualizowany.

Wychowanie w przedszkolu służy podtrzymaniu tożsamości narodowej, uczeniu miłości Boga i Ojczyzny.

W miarę potrzeb organizuje się w przedszkolu dla dzieci pomoc logopedyczną, a także psychologiczno-pedagogiczną dla nich i ich rodziców.

Misją przedszkola jest:

Rozpowszechniać ideę w wychowaniu dziecka wg koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego, poprzez:

 • wychowanie do miłości człowieka poprzez: - „ miłość dusz”,
 • wychowanie do radości,
 • wychowanie do współodpowiedzialności z innymi i do wdzięczności,
 • wychowanie do pokornej służby,
 • wychowanie poprzez tworzenie klimatu rodzinności i wspólnoty,
 • wychowanie do ufnej przyjaźni z Bogiem i Matką Najświętszą,
 • wychowanie do odpowiedzialnej i bezinteresownej miłości do dzieci i siebie nawzajem.

Godziny pracy

dni powszednie
6.30 - 16.30

Nasz adres

Location map

Płatności

Nasz YouTube

Subskrybuj